Avisos legals

Per donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, informam els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: Ajuntament d'Alaior

Domicili social: C/ Major, 11 - 07730 Alaior (Menorca) - Illes Balears - Spain

CIF/NIF: P0700200I

Telèfon: **Telefono**

A/e: **Email**

Lloc web: https://www.visitalaior.com

Dades registrals: **RegistroMercantil**

Objecte

L'Ajuntament d'Alaior (des d'ara també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web https://www.visitalaior.com, amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE o LSSI) i informar els usuaris de les condicions d'ús d'aquest lloc web.

A través del web, l'Ajuntament d'Alaior facilita als usuaris l'accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari), fet que implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualssevol altres disposicions legals que siguin d'aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest avís legal sempre que entrin al web perquè aquest pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que hi pugui aparèixer i no té l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, n'hi ha prou amb la publicació al lloc web del prestador.

Condicions d'accés i ús del web

Caràcter gratuït de l'accés i ús del web

La prestació dels serveis per part de l'Ajuntament d'Alaior té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d'un preu determinat en les condiciones generals de contractació.

Registre d'usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la subscripció o el registre previ dels usuaris. Així i tot, l'Ajuntament d'Alaior condiciona l'ús d'alguns dels serveis a complementar prèviament el corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la secció del servei.

Veracitat de la informació

Qualsevol informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a l'Ajuntament d'Alaior permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

Menors d'edat

Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos que permetin limitar els continguts disponibles i que, tot i que no són infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web

L'usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal d'equips informàtics o documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en tractats internacionals i altres normes vigents.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  • De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
  • Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, se'n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, les 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.

L'Ajuntament d'Alaior no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable per cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut d'aquesta pàgina web.

Cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles perquè el lloc funcioni i es visualitzi correctament. Les cookies utilitzades, que són de caràcter temporal, tenen l'única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.

En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació: Política de Cookies.

Enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no és possible controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, l'Ajuntament d'Alaior no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic i llevarà tot d'una la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa els art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, de les autoritats i de les forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut que pot ser susceptible d'aquesta classificació, es demana que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació: Política de Privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, l'edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos, les fotografies i/o els gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat a què fossin destinats, la reproducció total o parcial, l'ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l'autorització escrita prèvia del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris i són aquests els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia d'aquells.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, la qual cosa no implica la menció o aparició al lloc web de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquells, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'ell.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial i sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Balears.